Пътуване на деца в чужбина

Вашата оценка 5 от 1 глас
Какви са условията и редът за излизане на деца в чужбина

Освен валидни лична карта или паспорт, важно е да се подготвят и другите документи, разрешаващи пътуването, особено в случите, когато децата пътуват, придружени от единия родител, попечител, настойник, от трето лице или самостоятелно.
Ние Ви съветваме при всяко пътуване да носите акт за раждане на детето, както и копие от него.

ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦА В ЧУЖБИНА

Информация за деца до 18 години, напускащи територията на Република България
Информация от Министерството на външните работи на Република България

Дете, пътуващо без придружител
В случай, че детето напуска територията на България, е необходимо да притежава декларация за съгласието на двамата родители да пътува без придружител, подписана от тях и заверена от нотариус. При пътуване от чужбина към България, същата декларация се изготвя, подписва от двамата родители и се заверява в българска консулска служба.

Дете, придружавано от един родител
Родителят, придружаващ детето при пътуването, трябва да притежава пълномощно/декларация от другия родител. Завереният пред нотариус документ отразява съгласието на непътуващия родител, детето да пътува с другия родител.

Дете, придружавано от трето лице
Придружителят трябва да притежава пълномощно/декларация – документ, подписан от двамата родители, в който декларират, че дават съгласието си детето да пътува, придружавано от това лице. Когато в основа на съдебно решение върху детето се упражняват родителски права само от единия от родителите, единствено от този родител се изисква пълномощно/декларация за съгласие за пътуване на детето без придружител, или придружавано от другия родител или от друго лице. В този случай е необходимо да бъде представено копие на самото съдебно решение. Съдебното решение следва да е преведено на български и заверено.

При пътуване към България, пълномощното/декларацията за даване на съгласие за пътуване на детето се заверява в консулската служба. Подписът на пълномощното/декларацията се поставя лично от упълномощителя/декларатора пред длъжностното лице в консулската служба. Копие на пълномощното/декларацията следва да остане в консулската служба.

В случай че детето пътува с двамата си родители, но те са с различни фамилии, те трябва да предоставят акта за раждане на детето, както и копие от него.

Забележка: всеки пътуващ носи отговорност за валидността на издадените документи, както и за необходимостта от превод в зависимост от изискванията на съответната дестинация.